News & Knowledge

Image 1

ทำ Resume อย่างไรให้ได้งาน

By : SA BCK

การที่คุณจะได้งานช้าหรือเร็วมันขึ้นอยู่ที่ RESUME จะเขียนอย่างไรให้บริษัทหรือองค์กร เลือกคุณ !!

 

1. RESUME ควรเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เท่านั้น

2. รูปถ่ายที่ดีควรเป็นรูปทางการ : ควรจะมีรูปที่ใส่ชุดสุภาพเป็นทางการไม่ควรเป็นรูปที่ใส่ชุดครุย หรือ ใส่ชุดนักศึกษา

3. ข้อมูลส่วนตัว  โดยข้อมูลส่วนตัว ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ระบุถึงเกี่ยวกับตัวเอง ในความเป็นจริง ระบุข้อมูลดังนี้

ชื่อนามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์

วันเกิด

อายุ

สัญชาติ

ศาสนา

สถานภาพ

ส่วนสูง

น้ำหนัก  

ลักษณะงานที่ต้องการ

เงินเดือนที่ต้องการ

สถานที่ต้องการทำงาน

ประเภทงานที่ต้องการ

ตำแหน่งงานที่ต้องการทำงาน

วันที่สามารถเริ่มงานได้

โรคประจำตัว

ในกรณีที่เป็นผู้พิการ ให้ระบุในข้อมูลส่วนตัวด้วย

 4. ประวัติการศึกษา หรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม ระบุข้อมูลดังนี้

ประวัติการศึกษา : จบระดับชั้น  คณะ สาขา ปีที่เรียนถึงปีจบ เกรดเฉลี่ย

การฝึกอบรม : รายละเอียดหลักสูตร  ปีที่อบรมถึง  และชื่อการฝึกอบรม

5. ทักษะ ได้แก่ ด้านคอมพิวเตอร์ ,ด้านวิศวกร,ด้านโปรแกรม ,ด้านใบวิชาชีพต่างๆ ,ด้านภาษาอังกฤษ ,ด้านภาษาอื่นๆ ,คะแนนTOEIC ,คะแนนวัดผลภาษา อื่นๆ โดยให้ระบุทักษะให้หมดที่ผู้สมัครมีให้ใส่ให้ครบถ้วน โดยสอดคล้องกับตำแหน่งที่สมัคร

6. ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน : ควรระบุประวัติหรือประสบการณ์ทำงาน แต่ละบริษัท ได้อย่างกระชับและได้ใจความ ระบุ ชื่อบริษัท ,รายละเอียดบริษัทเป็นรูปแบบไหน,สถานที่,ปีที่ทำงาน-ปีที่ออกจากงาน,  ตำแหน่ง ,เงินเดือน ,รายละเอียดงาน,สาเหตุการลาออกจากงาน ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ ก็ระบุรายละเอียดที่เคยฝึกงาน และได้ประสบการณ์อะไรจากงานนั้นๆ

7. ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ  : เช่น การร่วมกิจกรรมทางมหาวิทยาลัย การทำโปรเจต การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ การฝึกอบรม เป็นต้นโดยให้เขียนตรงกับศักยภาพที่ผู้สมัครมี ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่ผู้สมัครต้องการ

8. ความสามารถในการขับขี่รถยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซต์ ระบุว่ามีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์  ระบุว่ามีใบขับขี่ไหม  ระบุการขับรถยนต์ประเภทอื่นๆเพิ่มเติม และ ระบุใบขับขี่เพิ่มเติม เช่น การขับรถโฟล์ลลิฟท์ ,รถบรรทุกหรือรถหัวลาก เป็นต้น

9. ผู้อ้างอิง : ใส่ชื่อ หรือที่อยู่บริษัท ที่อยู่เบอร์ติดต่อ ของผู้อ้างอิง โดยให้บริษัทหรือองค์กรเชื่อมั่นว่าใบสมัครฉบับบนี้เป็นความจริง

10. RESUME ที่ดีควรจัดวางให้มาตรฐาน ไม่ทำให้อ่านยากหรือเนื้อหาน้อยเกินไป