News & Knowledge

Image 2

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JPT & JLPT คืออะไร

โดย: คุณสา BCK

สวัสดีคะ สา BCK จะมาบอกความรู้ที่ล่ามภาษาญี่ปุ่น หรือ คนที่กำลังจะสอบภาษาญี่ปุ่น รวมถึงฝ่ายบุคคลทุกระดับ ที่จะรับผู้สมัครตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่นเข้ามาทำงานในองค์กร โดยต้องมีใบผลวัดระดับในการตัดสินใจรับเข้ามาทำงาน เรื่องการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าหากในวงการล่ามภาษาญี่ปุ่นใครไม่มี ก็เหมือนจะสมัครงานยากนิดหนึ่งสำหรับองค์กรสัญชาติญี่ปุ่น หรือเปรียบเทียบกับคนที่ขับรถได้แต่ไม่มีใบขับขี่ ซึ่งคล้ายๆกับคนที่ได้ภาษาญี่ปุ่นเก่งมากแต่ไม่มีใบผลสอบวัดระดับญี่ปุ่น... โอเคคะ ทางBCK จะพามารู้จักระหว่าง JPT และ JLPT    ชื่อการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ว่าคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร และรวมถึงการเปรียบเทียบคะแนนด้วยคะ....

 

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  JPT หรือ Japanese Proficiency Test 

เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นรูปแบบใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลและประเมินทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อหรือทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ข้อสอบ JPT มีรูปแบบการสอบคล้ายกับข้อสอบ Toeic แบ่งเป็นข้อสอบฟังและข้อสอบอ่านอย่างละ 100 ข้อ รวมทั้งสิ้น 200 ข้อ 990 คะแนน สำหรับช่วงคะแนนของแต่ละพาร์ทจะแบ่งออกเป็น 5-495 คะแนนระบบการสอบ JPT เป็นการสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้เวลาทั้งหมด 95 นาที แบ่งเป็นข้อสอบฟัง 45 นาที และข้อสอบอ่าน 50 นาที สำหรับผลคะแนนจะไม่มีการระบุเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่านแต่เกณฑ์คะแนนจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้และวัดทักษะของผู้สอบได้อย่างแท้จริง ข้อสอบ JPT เป็นข้อสอบที่ช่วยให้ผู้เข้าสอบรับรู้ความสามารถของตนเอง ณ ปัจจุบัน โดยไม่ต้องประเมินตนเองก่อนล่วงหน้าและผู้สอบยังสามารถรู้ผลคะแนนหลังจากสอบเพียง 2 สัปดาห์อีกด้วย

 

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT  หรือ Japanese Language Proficiency Test

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นการวัดและรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ จัดสอบขึ้นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น การสอบแบ่งออกเป็น 3 วิชา เพื่อวัดระดับความสามารถโดยรวมในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ดังนี้  [ความรู้ตัวภาษา] เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์  [การอ่าน] และ [การฟัง] เป็นการวัดความสามารถในการนำความรู้มาใช้ในการสื่อสาร

 

ความแตกต่างระหว่าง JPT และ JLPT

    - JLPT จะวัดผลแยกย่อยออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่ระดับ N5 ไปจนถึง N1 แต่ JPT จะวัดผลเป็นคะแนน จึงทำให้ผู้สอบสามารถวัดพัฒนาการทักษะภาษาญี่ปุ่นในการสอบแต่ละครั้งได้และได้ผลการประเมินที่แม่นยำ นอกจากนี้ JLPT จะจัดสอบเพียงแค่สองครั้งต่อปี ในขณะที่ JPT จะจัดสอบหกครั้ง จึงทำให้ผู้สอบมีโอกาสในการสอบมากขึ้น

    - ปัจจุบันคะแนน JPT ได้รับการยอมรับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่นในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การจ้างงานจากบริษัท การเลื่อนตำแหน่ง การคัดเลือกแรงงานต่างชาติและการวัดผลหลังจากการอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นต้องได้คะแนน JPT อย่างน้อย 315 คะแนนขึ้นไป


 

การเปรียบเทียบคะแนน JPT และ JLPT

JLPT

JPT

N1

660 – 990 คะแนน

N2

525 – 660 คะแนน

N3

430 – 525 คะแนน

N4

375 – 430 คะแนน

N5

315 – 375 คะแนน